Tag Archives: cold remedy


“Cạo Gió”: Vietnamese Cold Remedy

Main Piece: A: Cạo gió là hồi xưa ở Quê, không có biết là– đi bác sĩ, chừng nào nguời ta bị cảm, hay là bị bịnh chút chút… mệt mỏi, chừng thay nhức mỏi, thì lúc đó cạo gió, ngời ta feel better. Nguời ta cảm thấy khỏe lên, đỡ lên. Giống như cào… Continue Reading »